Villaförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Boendeförsäkring
  2. Villa

Att äga hus innebär stort ansvar och ett behov av ekonomiskt skyddsnät. Med villaförsäkring får du ett skydd för byggnaderna och tomten.

Villaförsäkringen gäller för de flesta händelser en husägare kan råka ut för. Det kan vara reparation efter inbrott, brand- eller vattenskada eller att värmepannan går sönder. Du kan även kombinera din villaförsäkring med en hemförsäkring så att den även gäller för de saker du äger, hyr eller lånar.

Jämför innehållet Stor Villa Villa Extra Villa
Ansvar och rättsskydd

​Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.

Rättsskyddet gäller inte för brottsmål och tvister som har samband med skilsmässa. ​

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden och lösöret som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Dina personliga saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kronor om du inte själv ​valt ett högre belopp.

Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kronor.
Har du Villa Extra är beloppet 50 000 kronor och för Stor Villa är högsta ersättningsbeloppet 80 000 kronor.

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

​Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.​

Krishantering

​Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts per försäkrad person och skadehändelse. ​

Naturskada, storm och översvämning

​Försäkringen gäller för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm, hagel eller snötryck.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar räknat från avresedatumet och den gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvars-, överfalls- och rättsskydd gäller även på resa.

Skadedjur i bostadshuset

​Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att sanera bort dem.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Det är Anticimex som ansvarar för skadedjursförsäkringen och du kontaktar dem direkt om du behöver hjälp.

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Överfallsskydd

Du får överfallsersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Id-stöld

​Du får hjälp med att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden. ​

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.
Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur (allrisk)

​Otursförsäkringen, även kallas allrisk, ersätter personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kronor om du har Villa Extra, 80 000 kronor om du har Stor Villa.

Skadas villabyggnaden eller tomtmarken är högsta ersättningsbeloppet 200 000 kronor och för övriga byggnader är det 50 000 kronor.

​Ett års garanti

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss och väljer Stor Villaförsäkring garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för händelser som ska ersättas av tilläggsförsäkringarna Småbåt eller Special.

Hemelektronik ersätts med nytt

​Hemelektronik så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning som är yngre än tre år ersätts med ny som motsvarar den skadad.

Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.

Huskollen​

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​ Läs mer om Huskollen.

Hussvamp

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Maximerat åldersavdrag

Åldersavdrag är en kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada. Åldersavdrag vid skada på villabyggnaden kan bli​ högst 15 000 kronor.​

StorskadeXtra

Om villan skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga en ny motsvarande villa, kan du välja att få resten av villan riven och istället få en ny motsvarande villa uppförd på samma grund.​

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.​

Utökat reseskydd

​I det utökade reseskyddet ingår avbeställningsskydd, förseningsskydd, ersättningsresa och självriskbefrielse. Om du blir sjuk under mer än halva restiden kan du får ersättning med vad resan kostade upp till 25 000 kronor per person och högst 75 000 kronor sammanlagt.​

Utökat vattenläckageskydd

Detta gäller för skador på villabyggnaden som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom tak eller fasad (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.​


Extra för dig som medlem i SPF Seniorerna

För dig som medlem i SPF Seniorerna så gäller försäkringen för stöld i bostaden även om du lånat ut nycklar till hemtjänst eller hantverkare.Tilläggsförsäkring

Redirect Web Part:
User who doesn't have permission to edit pages will be redirected to:

​Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst sex meter långt och två meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Utrustning som normal behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor. Kontakta oss om du vill försäkra en liten båt med tillägget Småbåt.

Behöver du endast försäkring för byggnaderna?

Redirect Web Part:
User who doesn't have permission to edit pages will be redirected to:

De allra flesta av oss behöver en försäkring som gäller för både byggnaden och de personliga tillhörigheterna – villaförsäkring. Villabyggnadsförsäkring är för dig som äger en villa som du varken bor eller förvarar några saker i, för att du till exempel hyr ut den. Du behöver då bara försäkra huset och övriga byggnader, som garage och gästhus. När du köper försäkringen väljer du i så fall bort att försäkra lösöre.

Villkor och förköpsinformation

Redirect Web Part:
User who doesn't have permission to edit pages will be redirected to:
  1. Boendeförsäkring
  2. Villa