Fritidshusförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
Gatuadress

Fritidshusförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Boendeförsäkring
  2. Fritidshus

Med en bra fritidshusförsäkring kan du koppla av och njuta av ditt smultronställe. Försäkringen gäller för byggnaderna, tomten och de saker du förvarar där.

Ett fritidshus är ofta mer obevakat än en året runt-bostad, vilket gör att vattenskador inte alltid upptäcks i tid och inbrottsrisken är högre , särskilt på vinterhalvåret. Därför är det extra viktigt att ha en försäkring. I fritidshusförsäkringen ingår även ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Ansvar- och rättsskydd

Vi utreder och ersätter om du blir skadeståndsskyldig i egenskap av fritidshusägare. Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som har med ditt fritidshusägarskap att göra.

Egendomsskydd

Du får ersättning om försäkrad byggnad eller lösöre skadas eller förloras vid bl.a. stöld/inbrott, uppsåtlig skadegörelse, brand, blixtnedslag, kortslutning, läckage, översvämning eller storm. Mer information finns i de fullständiga försäkringsvillkoren.

Hushållsmaskin, glas och sanitet

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskin, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet, sanitetsgods, glasruta i fönster eller i dörr i byggnad som gått sönder. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Översvämning och storm

Försäkringen gäller för skada som orsakats av skyfall, snösmältning, storm eller hagel. Mer information finns i de fullständiga försäkringsvillkoren.

Hyresbortfall

Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst ett år.

Skadedjur i fritidshuset

Får du in skadedjur i fritidshuset, t.ex. råttor, möss eller bostadsinsekter, som utgör sanitär olägenhet får du hjälp att sanera bort djuren. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder. Är det Husbock eller andra träskadeinsekter som angripit virket i huset repareras också skador som påverkar virkets bärighet. Anticimex svarar för skadedjursförsäkringen.

Nyvärde elektronik

Allriskförsäkring med nyvärdesersättning för elektronikutrustning som inte uppnått 3 års ålder.

Flyttskydd

Ersätter skada på dina saker (lösöre) vid flytt/transport till fritidshuset, orsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse. Lösöre ska vara avsett för stadigvarande bruk vid fritidshuset.

Utökat skydd vid takläckage

Ersätter skada på fritidshusbyggnaden av vatten eller annan vätska som oberäknat trängt in genom yttertak eller fasad (ovan mark).

Otur byggnad och tomt

Ersätter skada orsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse, upp till 150 000 kr för byggnad och 50 000 kr för tomtmark.

Maximerat åldersavdrag

Din egen kostnad för åldersavdrag vid skada på fritidshusbyggnaden blir högst 15 000 kr. Åldersavdrag är den kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada. Det gäller främst delar med begränsad livslängd, som maskiner och tapeter. I villkoret finns en fullständig tabell över hur avdragen görs.

Snötryck

Ersätter skada av snötryck när yttertak till fritidshuset (inte balkongtak eller liknande) bryter samman.

Handikappanpassning

Om fritidshuset behöver handikappanpassas för att du blir rullstolsburen p.g.a. ett olycksfall ersätts skäliga kostnader för handikappanpassning upp till 100 000 kr.

Underförsäkring lösöre och byggnad

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller t.ex. köpt nya möbler. Kom bara ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

StorskadeXtra

Om fritidshuset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett motsvarande nytt hus, kan du välja att få resten av huset rivet och få ett motsvarande nytt hus uppförd på samma grund.
Tilläggsförsäkring

​Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst sex meter långt och två meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Utrustning som normal behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor. Kontakta oss om du vill försäkra en liten båt med tillägget Småbåt.

Villkor och förköpsinformation

  1. Boendeförsäkring
  2. Fritidshus