Försäkring för medlemmar i Jägarnas Riksförbund

En riktigt bra medlemsförsäkring för jägare

Kontakta oss
  If i samarbete med Jägarnas Riksförbund ger dig som jagar en riktigt bra medlemsförsäkring. Försäkringen är kostnadsfri och ingår i ditt medlemskap.

  Försäkring anpassad till jakt och fiske

  Försäkringen är anpassad till jakt- och fiskeverksamhet, du får ett ekonomiskt skydd om du skulle drabbas av skada vid jakt eller fiske. Du får bl.a. ersättning om ditt avtryckarfinger skulle skadas eller om t.ex. din medföljande jakthund blir angripen av något av de stora rovdjuren.

  I medlemsförsäkringen ingår flera försäkringar för att ge ett heltäckande försäkringsskydd.

  • Ansvarsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Rovdjursförsäkring
  • Trafikeftersöksförsäkring

  Ansvarsförsäkring

  Som medlem ansluts du automatiskt till ansvarsförsäkringen.

  Försäkrade

  Anslutna medlemmar som saknar egen ansvarsförsäkring. Försäkringen omfattar även självrisken för de medlemmar som har egen ansvars-försäkring med en självrisk som överstiger 1 000 kronor vid skadetillfället.

  Vad försäkringen gäller för

  Försäkringen ger ersättning om du skulle bli skadeståndsskyldig under jakt, fiske, jaktskytte, jaktstig samt trafikeftersök.

  Hundansvar ingår även vid jakt-, dressyr och träning.Försäkringsbelopp10 miljoner per skada och försäkringsår.

  Giltighetsområde

  Hela världen, exklusive USA och Kanada.

  Självrisk

  Självrisken är 1 000 kronor vid varje skadetillfälle då hemförsäkring (ansvarsförsäkring) saknas alternativt självriskreduktion om självrisken överstiger 1 000 kronor om uppkommen skada regleras genom hemförsäkringen.

  Undantag

  Försäkringen gäller inte för hyrd eller lånad egendom. Försäkringen ersätter inte heller ersättningsskyldighet som uppkommer till följd av överträdelse av avskjutningsföreskrift vid jakt.

  ​Olycksfallsförsäkring

  ​Som medlem ansluts du automatiskt till olycksfallsförsäkringen.

  Vad menas med olycksfallsskada?

  Med olycksfallsskada menas kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig yttre händelse, d.v.s. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen.

  Giltighetsområde

  Gäller i hela Norden. Försäkringen gäller i hela värden för medicinsk invaliditet och dödsfall vid resor under högst ett år.

  När gäller försäkringen

  Olycksfallsförsäkringen gäller om du blir skadad under:

  • jakt
  • viltvård
  • övnings- eller tävlingsskjutning (inklusive förberedelse och ordningsställande)
  • eftersök på skadat vilt
  • arbete med trafikskadat vilt
  • avlivning av oljeskadade fåglar
  • resa i anslutning till aktiviteterna ovan

  Försäkringen gäller även vid fiske samt resan till och från en sådan aktivitet. Den omfattar även provledare, deltagare och funktionärer i praktiska och teoretiska prov för jägarexamen.

  Olycksfallsförsäkringen lämnar även ersättning till den som skadas vid övnings-, tävlings- eller kursverksamhet eller sammankomst anordnad av Jägarnas Riksförbund eller dess distrikt/lokalavdelning och under resa till och från dessa verksamheter.

  Medicinsk invaliditet

  Ersättning 500 000 kronor som betalas ut i förhållande till invaliditetsgraden och åldern vid skadetillfället. Om du vid skadetillfället fyllt 46 år minskar ersättningen med 2,5 procentenheter för varje år som överstiger 45 år, dock längst till och med 75 års ålder.

  Kristerapi

  Upp 10 behandlingstillfällen per person och skada.

  Dödsfall orsakat av olycksfall

  Ersättning 44 000 kronor.

  Självrisk

  Försäkringen gäller utan självrisk.

  Rovdjursförsäkring

  ​Försäkringen gäller om din* jakthund dödas eller skadas av björn, varg, lodjur, järv eller kungsörn, dock inte om skadan eller dödsfallet sker i samband med jakt på något av dessa djur. Den gäller också om hunden skadas eller dödas i trafiken i samband med eftersök av trafikskadat djurr

  * Försäkringen gäller alla medlemskategorier i Jägarnas Riksförbund, förutom kategori 21 (stödjande medlem), kategori 51 (prenumerant).

  Ersättning betalas för skada som uppkommit under jakt, jaktträning eller förberedelse till jakt och där skadeorsaken är fastställd av veterinär eller av Länsstyrelsen utsedd ansvarig besiktningsman. Försäkringen betalar inte ersättning för försvunnen hund.

  Om hunden dör:

  • 20 000 kr för hund som fyllt 2 år men inte 10 år
  • 15 000 kr för hund som är yngre än 2 år eller äldre än 10 år.

  Om jakthunden skadas får du ersättning för veterinärkostnader upp till:

  • 20 000 kr för hund som fyllt 2 år men inte 10 år
  • 15 000 kr för hund som är yngre än 2 år eller äldre än 10 år.

  Självrisk

  • Försäkrad hund ersätts upp till självrisken för den gällande veterinärvårdsförsäkringen.
  • Självrisk 0 kronor.

  Trafikeftersökförsäkring

  ​Försäkringen gäller inom Sverige och för medlemmar i Jägarnas Riksförbund-Landsbygdens jägare, i samband med eftersök av trafikskadat djur, där eftersöket är initierat av polisen.

  Vad försäkringen gäller för

  • Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader när en veterinär undersöker eller behandlar hunden pga. olycksfall.
  • Försäkringen ersätter upp till livförsäkringsbeloppet om hunden skadas genom olycksfall så svårt att den dör eller enligt veterinär måste avlivas.
  • Oförsäkrad hund ersätts för kostnader för veterinärvård upp till försäkringsbeloppet.

  Försäkringsbelopp

  • Veterinärvårdsbelopp 50 000 kronor per försäkringsår och hund.
  • Livförsäkringsbelopp 15 000 kronor per hund.

  Självrisk

  • Försäkrad hund ersätts upp till självrisken för den gällande veterinärvårdsförsäkringen.
  • Självrisk 0 kronor.

  Broschyr