Försäkring för medlemmar i Dig IT

Försäkring medlemmar Dig IT

Köp försäkring

Fyll i några uppgifter och vi skickar prisförslag.

Tillsammans med Dahl har vi på If tagit fram branschanpassade försäkringar - skräddarsydda för dig som är medlem i Dig It. Erbjudandet omfattar såväl företaget som motorredskap och givetvis även alla företagets registrerade fordon. Vi kan din bransch – och framför allt kan vi försäkring för mark- och VA-entreprenader.

Att välja den enklaste vägen kan stå dig dyrt
Många entreprenörer väljer den enkla och till synes billiga försäkringen som vid första anblicken
kan verka bra. Men täcker den verkligen missöden som av grävd kabel, skador på entreprenaden
eller på befintlig egendom eller annat som kan äventyra din verksamhet?

Det är lätt att glömma att mark- och VA-entreprenörer är en skadedrabbad yrkesgrupp. Om något
händer vill du förstås ha en heltäckande försäkring och ett bolag i ryggen som backar upp dig och
ditt företag – i vått och torrt (inte minst viktigt i din bransch).

Fördelar för medlemmar i Dig IT

  • Verktygsförsäkring i bil, låg självrisk bara 2.500 kr
  • Uppfyller alla krav i branschavtalen
  • Gäller under entreprenadtid och 5-årig garantitid

Fler fördelar

  • Avbrott på arbetsområde ersätts som om kund skulle debiterats.
  • Gäller för hyrd och lånad utrustning
  • Ansvarsförsäkring med förhöjt försäkringsbelopp

Dig IT medlemsförsäkring

En bra försäkring

En bättre försäkring

Egendom
X
X
Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m.
Entreprenadförsäkring
X
X
Entreprenadförsäkringen uppfyller de krav på allriskförsäkring som föreskrivs i AF AMA 07.
Entreprenadavbrott
X
X
Unik försäkring där vi vid skada på arbeten värderar avbrottsskadan efter en schablon, vilket i praktiken innebär att ersättningen i avbrottsskadan blir samma som om företaget debiterar en kund det utförda arbetet. Försäkringen ersätter även extrakostnader för inköp av hjälpmedel som syftar till att upprätthålla verksamheten.
Hjälpmedel
X
X
Försäkringen gäller för oförutsedd allriskskada bl.a. på arbetsområdet och på ordinarie försäkringsställe.
Ansvar
X
X
Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.
Rättsskydd
X
X
Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.
Rättsskydd Miljö
X
X
Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Försäkringen används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.
Förmögenhetsbrott
X
X
Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.
Verktygsförsäkring
X
X
Försäkring för verktyg som transporteras eller förvaras i bil.
Motorredskap
 
X
Omfattar allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för fordonet inkl. utrustning som tillhör fordonstypen, samt företagets entreprenadverksamhet.
Bilförsäkring
 
X
Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.
Sjukvård
 
X
Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.
Olycksfall
 
X
En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.
Tjänsteresa
 
X
Tjänstereseförsäkringen gäller för alla anställda och ger ett mycket bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, såväl vid korta uppdrag i närområdet som vid långa resor ut i världen. Vid sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur är hjälpen via If Assistance (24-7), vår larmcentral i samarbete med SOS International, bara ett telefonsamtal bort.

En bra försäkring

​Egendom

Försäkringen omfattar all lös egendom som finns på hemmastället t.ex. inventarier, varor, dina kunders och anställdas egendom samt pengar och värdehandlingar. Egendomen är försäkrad upp till max. 400 000 kronor.

Entreprenadförsäkring

Vår entreprenadförsäkring uppfyller de krav på allriskförsäkring som föreskrivs i de administrativa föreskrifterna AF AMA 07. Allriskförsäkringen ersätter oförutsedd fysisk skada eller förlust av egendom.

Försäkringen gäller på arbetsområdet och fasta försäkringsstället samt transport till och från arbetsområdet. I försäkringen ingår allriskskada på befintlig egendom upp till 5 000 000 kronor även om du inte skriftligt åtagit dig att försäkra egendomen. Försäkringen omfattar även lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostnader vid skada i en byggnation. Detta moment är särskilt viktigt vid VVS-entreprenader.

Entreprenadavbrott

Ifs entreprenadavbrott är en unik försäkring på den svenska marknaden. Vid skada på arbeten värderas avbrottsskadan efter en schablon, vilket i praktiken innebär att ersättningen i avbrottsskadan blir samma som om företaget debiterar en kund det utförda arbetet. Skulle de anställda inte kunna sysselsättas pga. skadan betalar vi lönekostnaden under avbrottstiden.

Hjälpmedel

Försäkringen gäller för oförutsedd allriskskada på arbetsområdet, på annan plats under temporär uppställning eller på ordinarie försäkringsställe, samt under direkt transport till och från arbetsområde. Försäkringen gäller för egna, lånade eller hyrda hjälpmedel som försäkrad åtagit sig att försäkra.

Ansvar

Verksamhet- och produktansvar inklusive utökat skydd vid entreprenad, utökat skydd för nyckelförlust, utökat skydd för tillfälligt lånad egendom samt övertaget byggherreansvar. Försäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av en person- eller sakskada.

If åtar sig att:

  • Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
  • Förhandla med den som kräver skadestånd
  • Föra företagets talan vid rättegång
  • Ersätta eventuellt skadestånd

Rättsskydd

Om företaget hamnar i tvist och det krävs hjälp av juridiskt ombud ersätter försäkringen kostnader för ombud. Förlorar företaget målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader ersätter försäkringen även dessa kostnader.

Rättsskyddsförsäkring för miljö- och arbetsmiljöbrott

Vid olyckor där anställda eller yttre miljö kommer till skada kan åklagare/polis utreda huruvida det begåtts ett brott. Rättsskyddsförsäkringen används för att betala den försäkrades försvar.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrott täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan.

Verktygsförsäkring

Försäkring för gods som transporteras eller förvaras i bil. Godset är allriskförsäkrat när det förvarats i bil. På arbetsområdet är verktygen försäkrade för brand-, inbrott- och vattenskada.

En bättre försäkring

Broschyr