Fordonshandel

Flytande försäkring för egna fordon
 1. Fordonshandel - egna fordon

Försäkringen är särskilt utformad för fordonshandeln och omfattar egna handelsfordon och saluvagnsskyltar samt fordon mottagna av annat fordonhandelsföretag för försäljning i kommission.

Bruksfordon kan också ingå i försäkringen, både de som används i verksamheten och privat, t.ex. tjänstebilar. Fordon som används i annan verksamhet, t.ex. uthyrnings- eller bärgningsbil, ingår däremot aldrig. Välj omfattning efter vilka fordon, skadehändelser och kostnader som ska ersättas vid skada.

Om företaget handlar med motorfordon måste trafikförsäkring ingå. Vi erbjuder också skydd för skada på och förlust av fordon – både för de i trafik och de i lager. De flesta behöver Helförsäkring – då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon – men bara om det är i trafik, så de flesta behöver även lagerförsäkringen. 

Om företaget också tar emot kunders fordon för t.ex. försäljning, service eller reparation rekommenderar vi att ni lägger till vår försäkring för Fordonshandel och service – kunders fordon.


 • Flexibel omfattning

  Genom tilläggsförsäkringarna kan ni anpassa omfattningen till era behov.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.

Fordonshandel – egna fordon Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som försäkrat fordon orsakar på förare, passagerare, andra inblandade personer och annat än fordonet samt vad som transporteras med det och tillkopplat släp.

Stöld

Försäkringen ersätter skada på och förlust av försäkrat fordon genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Räddning

Gäller bara för personbil, lätt lastbil, motorcykel och husbil om sådan är försäkrad. Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för försäkrat fordon och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för försäkringstagaren, hos denne anställd person och anhörig till denne efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse, skadegörelse och skada under transport på annat transportmedel.


Tilläggsförsäkringar

Gör försäkringen ännu bättre. Komplettera t.ex. med försäkring för fordon i lager.


Gäller för försäkrade fordon som är oregistrerade, förregistrerade eller avställda när de inte brukas i något avseende. Omfattningen är Stöld- och Brandskada samt Vagnskada med begränsad omfattning eftersom fordonet inte får brukas.

Gäller endast för personbil, lätt lastbil och husbil. Ersätter förlust av försäkrat fordon som lånats ut, t.ex. för provkörning, och som 30 dagar efter överenskommen tidpunkt inte har återlämnats.

Ersätter del av ekonomisk förlust som uppstår när fordon som sålts på avbetalning eller hyrts ut i finansiell leasing inte längre utgör fullgod säkerhet för krediten, för att det skadats genom stöld-, brand- eller vagnskada och avbetalningsköparen därefter inte fullgör sina betalningar.

Några andra viktiga förutsättningar är att köparen/leasingtagaren ålagts att brand-, stöld- och vagnförsäkra fordonet i kontraktet, att skadan inte har reparerats eller ersatts och att försäkringstagaren inte på annat sätt kan få betalt för sin fordran.

Vi erbjuder bara omfattningen till företag som säljer personbilar, lastbilar och/eller bussar.

Här gäller försäkringen

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Försäkringen för "bruksfordon" samt Trafik- och Krisförsäkringen gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

När fordonet används med saluvagnsskylt på ett tillåtet sätt gäller försäkringen alltid bara i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

 1. Fordonshandel - egna fordon